Visuele Kunste

Leerders word uitgedaag deur teoretiese temas by hul praktiese kunsskeppings te inkorporeer. Hulle moet besin oor temas en kunswerke wat op die hedendaagse wêreld van toepassing is. Sodoende kry hul werk betekenis en dra dit ‘n boodskap uit, of lewer dit kommentaar op spesifieke probleme in die samelewing. Kennis, waardes en vaardighede word ontwikkel deur die studie van die diverse rolle en funksies van die visuele kunste in die moderne lewe, die verlede en in verskillende kulture.

Leerders word die geleentheid gegun om die rol van die visuele kunste in hedendaagse kulture, sowel as kulture van die verlede (Afrika en Internasionaal) te analiseer en die interafhanklike verhouding tussen kuns en die samelewing te verken.

Voordele van kuns as skoolvak
Kuns, soos geen ander vak nie, verhoog emosionele intelligensie, insig en analitiese vaardighede, ruimtelike intelligensie, beplanning- en entrepreneursvaardighede, en meer geïntegreerde breinaktiwiteite.

Dit is alles aspekte wat noodsaaklik is vir leerprosesse om plaas te vind en kritiese denkwyse en sosiale bewusmaking aan te moedig.

Miskien is die grootste voordeel van visuele kuns dat dit die leerlinge help met selfvertroue wat hulle dan ook help om die wêreld van die toekoms aan te pak.

Hoërskool Wesvalia