VAKKEUSES 8-9

Graad 9
Afrikaans: 40%
Engels: 30%
Wiskunde: 40%
Nog 4 ander leerareas: 40%
GRAAD 8
Enige 4 leerareas: 40%
VAKKE (Leerareas)

 

Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addisionele Taal Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
Lewensoriëntering Lewenswetenskappe Fisiese Wetenskappe (Wiskunde is 'n vereiste)
Inligtingstegnologie - (Wiskunde is 'n vereiste) Geografie Visuele Kunste
Rekeningkunde (Wiskunde word aanbeveel) Ekonomie (Wiskunde word aanbeveel) Besigheidstudies
Ingenieursgrafika en ontwerp Verbruikerstudies Rekenaarstoepassingstegnologie
Toerisme Siviele Tegnologie Dramatiese Kunste
Landbou-tegnologie Landbou-wetenskap Landbou-bestuur
Musiek