Hierdie vorm moet ingevul word wanneer die leerder om toelating tot Wesvalia aansoek doen.

Indien die vorm nie volledig en korrek voltooi word nie sal die aansoek nie oorweeg word nie.

A: LEERLINGBESONDERHEDE

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY

B: OUER-/VOOGBESONDERHEDE


OUER/VOOG 1

OUER/VOOG 2

C: AKADEMIESE BESONDERHEDE

slegs van toepassing op Gr. 10-12 leerders, Gr. 8-9 leerders volg nasionale verpligte pakket.
Ouers moet ’n afspraak maak met die skool om die skoolhoof te sien

klik die boksie vir vakkeuses LET WEL: alle vakkeuses is onderhewig aan roostervereistes en klasgroottes

VIER VERPLIGTE VAKKE


Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Lewensoriëntering
Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid

klik op die boksie om die keusevak te merk
LET WEL: alle vakkeuses is onderhewig aan roostervereistes en klasgroottes

DRIE KEUSEVAKKE

Keuse 1
Keuse 2
Keuse 3

D: BETALINGSBESONDERHEDE

Skoolgelde is VOORUITBETAALBAAR voor die 3de dag van die maand vanaf Januarie tot November. U het die reg om aansoek te doen vir of volle of gedeeltelike vrystelling van skoolgelde. Die aansoekvorms en beleid daaromtrent is beskikbaar by die finansiële beampte, en u aansoek moet streng binne 60 dae na toelating van skool afgehandel wees Geskeide ouers let asb daarop dat Wetgewing (Artikel 39 van die SA-Skolewet) beide biologiese ouers verantwoordelik hou vir skoolfonds – ongeag die beslissing tot die Egskeidingsooreenkoms.
PERSOON VERANTWOORDELIK VIR DIE BETALING VAN SKOOLFONDS (klik die boksie)
SKOOLGELDBETAALWYSE (KLIK DIE BOKSIE)

BYLAE E: AANSOEK OM DEBIETORDER

DD slash MM slash YYYY
Geagte Meneer / Mevrou Ons / my bankbesonderhede is die volgende:
Die magtigingsdokument verwys na ons kontrak (hierin verwys as “die Ooreenkoms”) onderteken op
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Hoërskool Wesvalia